معرفي لوله هاي GRP

امروزه با توجه به رشد روز افزون جمعيت در جهان و بحران جدي " آب ، محيط زيست و انرژي"انتقال بهينه آب ، فاضلاب و انرژي از اهميت ويژه اي برخوردار است .
از سويي لوله بهترين وسيله انتقال سيالات است به گونه اي كه
(ادامه  متن ...)