گواهینامه ها
_دارنده گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 .
_پروانه ساخت و بهره برداري از دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني .
_پروانه كاربرد علامت استاندارد اجباري لوله GRP قابل كاربرد در شبكه جمع آوري فاضلاب (ISIRI 10730).
_پروانه كاربرد علامت استاندارد اجباري لوله GRP قابل كاربرد در تاسيسات آبرساني تحت فشار (ISIRI 10729).
_پروانه كاربرد علامت استاندارد اجباري لوله GRPقابل كاربرد در شبكه جمع آوري فاضلاب و لوله هاي صنعتي تحت فشار(ISIRI 11433) .
_پروانه كاربرد علامت استاندارد اجباري اتصالات لوله I.(ISIRI 11432)GRP
_گواهي نامه تحقيق و توسعه.
_گواهي تائيد صلاحيت آزمايشگاه همكار اداره استاندارد .
_واحد توليدي نمونه استان همدان در سال 1392
_مدير كنترل كيفيت نمونه استان همدان در سال 1392