رسالتها
عمومی
  حرکت در راستای توسعه صنعت کشور
  بکارگیری دانش فنی کارآ و تکنولوژی بهتر


حفظ محیط زیست
  بهره وری بیشتر و بهره گیری بهتر از امکانات
  ارزبری کمتر و ارزآوری بیشتر
  ایجاد اشتغال و جذب نیروهای متعهد به کار

سهامداران
  سود آوری مناسب برای سهامداران
  جذب سرمایه های مشروع و سرمایه گذاران متعهد به اخلاق
  امکان مشارکت پرسنل متعهد به اصول و آرمانهای شرکت درسهام


پرسنل
  ارج گذاری به نیروی انسانی بعنوان مهمترین عضو سازمان (منزلت فردی)
  ایجاد امنیت شغلی برای شاغلین متعهد و تلاشگر (امنیت شغلی)
  ایجاد شرائط لازم جهت رضایت شغلی همکاران (رضایت شغلی)
  توسعه و پویندگی مهارت و توان فکری پرسنل (افزایش مهارت و توان)
  مشارکت پرسنل در اداره امور (مشارکت)


محصول یا خدمت
  توسعه و تنوع محصول
  فعالیت در زمینه های غیر تسلیحاتی مگر در زمان دفاع از کشور
  توسعه بازار کار در داخل و خارج از کشور


مشتری یا بازار
  ارائه خدمت بهتر
  برتری کیفیت
  رقابت سالم و جوانمردانه
  احترام به نظرات مشتری


اخلاقی

  رعایت اخلاق اسلامی و شئونات انسانی - اخلاقی اسلامی و انسانی صبر و استقامت و تلاش حداکثر در راه رسیدن به اهداف شرکت - صبر و تلاش  احترام متقابل کلیه همکاران به یکدیگر - احترام متقابل صداقت و صراحت بیان - صداقت و صراحت